Oferta

Spotkania z psychologiem pozwalają na samodzielne odkrycie przyczyn problemu i pomagają odnaleźć odpowiedni i skuteczny sposób jego rozwiązania. Dają wiedzę, dzięki której łatwiejsze jest wprowadzenie korzystnych zmian. W prowadzeniu terapii najważniejszą wartością jest dialog, jednak niekiedy przydatne są również narzędzia diagnostyczne, tj. testy psychologiczne. Ich wynik pozwala na stworzenie nowej perspektywy i spojrzenia na zgłaszany problem, wzbogacają samowiedzę klienta, stanowią ważny odnośnik kontynuowania działań terapeutycznych.

Praca z dzieckiem do 3 roku życia

Sposób pracy psychologicznej z dziećmi do około 3. roku życia.

Udzielanie porad w kwestii trudności czy problemów charakterystycznych dla wieku niemowlęcego i poniemowlęcego dotyczy zwykle jednego lub kilku spotkań. W przypadku niektórych zaburzeń, deficytów czy problemów- trwa dłużej, zależy od ich specyfiki. Spotkanie odbywa się z rodzicami i z dzieckiem. Czasami wskazane jest przeprowadzenie testów rozwojowych w celu ustalenia poziomu funkcjonowania dziecka. W testach wykorzystane są układanki, obrazki, klocki. Testy wykonywane są w obecności rodzica. Pierwsze spotkanie obejmuje, oprócz diagnozy, udzielenie wiadomości, dotyczących sposobów radzenia sobie ze zgłaszanymi trudnościami.

Praca z dzieckiem w wieku przedszkolnym

Pierwsze spotkanie odbywa się z samymi rodzicami lub z rodzicem, bez dziecka. Poświęcone zostaje ono na omówienie niepokojących zachowań dziecka. Następne 2-3 sesje to spotkania z dzieckiem – obserwacja, testy diagnostyczne, projekcyjne, wywiad (w zależności od wieku dziecka) przeprowadzane pod kątem zgłaszanego problemu. W czasie ponownego spotkania z rodzicami omówione zostanie rozumienie problemu, objawów występujących u dziecka. Zaproponowane zostaną dalsze sposoby pracy, przedstawione metody terapeutyczne mające na celu złagodzenie problemu.

Praca terapeutyczna z dzieckiem zależy od wieku dziecka i zgłaszanego problemu. Zazwyczaj polega na wspólnej zabawie, rysowaniu, rozmowie, ćwiczeniach wyciszających. Bardzo ważna jest regularność spotkań, ma ona duże znaczenie w procesie leczenia. W przypadku, jeśli będą Państwo chcieli z jakichkolwiek przyczyn przerwać rozpoczętą terapię dziecka, proszę o danie szansy dziecku oraz sobie na 1-2 spotkania kończące i domykające cały cykl terapeutyczny.

Praca z dzieckiem w wieku szkolnym

W czasie konsultacji w początkowym etapie (spotkanie z rodzicami, spotkanie z dzieckiem) przeprowadzona zostaje diagnoza zgłaszanego problemu. Kolejne spotkania odbywają się zazwyczaj z samym dzieckiem. Zazwyczaj są stosowane testy mające urozmaicić sposób spostrzegania zgłaszanych trudności, poprawić samowiedzę. Dzieci w wieku szkolnym czasami chcą rozmawiać bezpośrednio o swoich trudnościach czy niepokojach z psychologiem. Kwestie poufności takich rozmów są przedstawione rodzicom i dzieciom przed ich rozpoczęciem.

Konsultacje, poradnictwo, pomoc psychologiczna dla osób dorosłych

​– trudności adaptacyjne, zmiany życiowe
– kryzys emocjonalny
– kłopoty, trudności w relacjach z innymi ludźmi
– poczucie utraty satysfakcji życiowej
– obniżona samoocena

Profesjonalna diagnoza psychologiczna

1. Dziecięca Skala Rozwojowa- dzieci od 2 miesięcy do 3 lat.

Jako jedna z niewielu gabinetów psychologicznych w woj. dolnośląskim oferuję specjalistyczne badanie dzieci Dziecięcą Skalą Rozwojową.

DSR jest pierwszym polskim znormalizowanym testem do badania aktualnego poziomu rozwoju dzieci w wieku od 2 miesięcy do 3 lat. Bardzo istotne jest wczesne wykrywanie sygnałów zaburzeń i opóźnień w rozwoju; wykrywanie słabych i mocnych stron funkcjonowania dziecka; ocena ważnych dla rozwoju cech temperamentu; może służyć do badań przesiewowych, do określania kierunku oddziaływań stymulacyjnych lub korekcyjnych.

2. Osobowość

– możliwość diagnozy osobowości zarówno w zakresie klinicznym, jak i określenia jej podstawowych wymiarów. Diagnoza osobowości przydatna jest w przypadku spotkania z młodzieżą lub osobami dorosłymi. Jest wartościową informacją zwrotną dla klienta, ciekawym motywem do kolejnych rozmów z psychologiem, zastanowieniem się nad tym, jak osobowość wpływa na nasze życie, omówienie możliwości pracy nad słabymi stronami i szans na wzmocnienie mocnych cech.

Diagnoza kliniczna stanowić może podstawę do skierowania do innych specjalistów zajmujących się zdrowiem psychicznym, mającym uprawnienia do zastosowania terapii farmakologicznej, mogącej obniżyć siłę niechcianych objawów.

3. Sprawność intelektualna

– szczególnie przydatna w przypadku pragnienia samorozwoju, poszerzenia wiedzy o sobie.

4. Testy projekcyjne

– niezwykle przydatne przy pracy z dziećmi i młodzieżą. Pozwalają odkryć aktualne trudności psychologiczne, przyczyny napięć, stresu, problemów. Ze względu na przyjemną formę (obrazki, rysunki) nie są dodatkowym bodźcem stresowym dla klienta, a mnie jako psychologowi pozwalają na lepsze dotarcie do jego potrzeb i zyskaniu zaufania.

5. Relacje rodzinne

– specjalistyczny kwestionariusz do badań relacji rodzinnych w percepcji młodych osób. Przeznaczony jest dla młodzieży w wieku 15-20 lat. Zachęcam do skorzystania z oferty w przypadku trudności w kontakcie, w zrozumieniu relacji w kontekście rodziny. Przydatny jest jako wyznacznik tematów rozmów z młodą osobą, jak i rodzicami.